Registracija Prijava
Prijava
{{ errors.first('username') }}
{{ errors.first('password') }}

Lekarna Ljubljana

 • Sedež uprave
 • Komenskega ulica 11
 • 1000 Ljubljana
 • Telefon: 01 23 06 100
 • E-naslov: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si
 • Splet: www.lekarnaljubljana.si
 • Davčna številka: SI49894595

Način dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Vse informacije v zvezi z načinom dostopa do informacij javnega značaja posreduje Janja Kadunc Mezek, univ. dipl. prav., pomočnica direktorja za pravne in splošne posle (lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si; tel: 01/230-61-20).

  

 • Dostop do kataloga informacij javnega značaja je možen preko spletne strani, v html in pdf formatih.
 • Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete spletni brskalnik.
 • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Komenskega ulica 11, Ljubljana, ob ponedeljkih, sredah in petkih, med 8. in 12. uro, po predhodni najavi.
 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16): možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 • Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Stroškovnik 

Stroškovnik je določen v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) 16., 17. in 18. člen:

Za posredovanje informacij lahko Lekarna Ljubljana prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV). V teh primerih Lekarna Ljubljana zaračuna prosilcu materialne stroške za posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi, za pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki, za pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki, za izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente, za poštnino za pošiljanje po pošti.

Lekarna Ljubljana ne zaračuna stroškov za vpogled v dokumente, kadar ne gre za izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente, za vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki, za telefonsko posredovanje informacij, za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki, za posredovanje informacij po telefaksu, ki skupaj ne presegajo petih strani.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Za plačilo stroškov posredovanja izda Lekarna Ljubljana prosilcu sklep ob posredovanju zahtevanih informacij, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s cenikom. Lekarna Ljubljana določi rok, v katerem mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij. Rok ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča Informacijski pooblaščenec.

Če Lekarna Ljubljana ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 eurov (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa mora Lekarna Ljubljana določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij Lekarna Ljubljana obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep v skladu s prejšnjim odstavkom. Če polog presega dejanske materialne stroške, Lekarna Ljubljana prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača skladno s prejšnjim odstavkom.

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja oziroma tematskih sklopov

Ker Javni zavod Lekarna Ljubljana na spletni strani sproti objavlja večino svojih dokumentov, prejme zelo malo zahtev do informacij javnega značaja.

Zapri