Registracija Prijava
Prijava
{{ errors.first('username') }}
{{ errors.first('password') }}

Lekarna Ljubljana

 • Sedež uprave
 • Komenskega ulica 11
 • 1000 Ljubljana
 • Telefon: 01 23 06 100
 • E-naslov: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si
 • Splet: www.lekarnaljubljana.si
 • Davčna številka: SI49894595

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa

Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta, magistralno pripravo zdravil in svetovanje o varni uporabi zdravil.

Poleg lekarniške dejavnosti zavod opravlja še naslednje dejavnosti:

 • preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinsko tehničnimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za zdravljenje in varovanje zdravja ter s predmeti splošne rabe na splošno;
 • svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil;
 • izdelovanje in izdajanje veterinarskih zdravil;
 • zdravstvenovzgojno izobraževalno dejavnost;
 • izdelovanje zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter preverjanje njihove kakovosti;
 • mentorsko dejavnost, informativno dejavnost.

Zavod opravlja še druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje že naštetih dejavnosti.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Centralna lekarna, Prešernov trg 5, Ljubljana
 • Lekarna Aleja, Rakuševa ulica 1, Ljubljana
 • Lekarna Bavarski dvor, Slovenska 55, Ljubljana
 • Lekarna Bežigrad, Dunajska 23, Ljubljana
 • Lekarna Bežigrajski dvor, Kržičeva 10, Ljubljana
 • Lekarniška podružnica Bloke, Nova vas 4a, Nova vas
 • Lekarniška podružnica Borovnica, Mejačeva 3, Borovnica
 • Lekarna Brdo, Cesta na Brdo 63, Ljubljana
 • Lekarna Cerknica, Cesta 4. maja 17, Cerknica
 • Lekarna Cerknica Center, Cesta 4. maja 61, 1380 Cerknica
 • Lekarna Cerkno, Ličarjeva 7, Cerkno
 • Lekarna Citipark, TC CITYPARK, Moskovska ulica 4, Ljubljana
 • Lekarna Črnuče, Primožičeva 2, Ljubljana
 • Lekarniška podružnica Dobrepolje, Videm 35a,  Videm-Dobrepolje
 • Lekarna Fužine, Preglov trg 14, Ljubljana
 • Lekarna Grosuplje, Adamičeva 8, Grosuplje
 • Lekarniška podružnica Horjul, Slovenska cesta 17, Horjul
 • Lekarna Idrija, Arkova 4, Idrija
 • Lekarna Ivančna gorica, Cesta 2. grupe odredov 16A, Ivančna Gorica
 • Lekarna Koseze, Ulica Bratov Učakar 58, Ljubljana
 • Lekarna Levstik, Levstikov trg 9, Ljubljana
 • Lekarna Logatec, Notranjska 2, Logatec
 • Lekarniška podružnica Log-Dragomer, Loška cesta 12, 1358 Log pri Brezovici
 • Lekarna Lukovica, Stari trg 4, Lukovica
 • Lekarna Medvode, Donova 1, Medvode
 • Lekarna Metelkova, Metelkova 9, Ljubljana
 • Lekarna Miklošič, Miklošičeva ulica 24, Ljubljana
 • Lekarna Mirje, Trg MDB 2, Ljubljana
 • Lekarna Moste, Rojčeva ulica 22, Ljubljana
 • Lekarna NC Vič, Jamova cesta 105, Ljubljana
 • Lekarna Nove Jarše, Kvedrova 31, Ljubljana
 • Lekarniška podružnica Podpeč, Jezero 19, Preserje
 • Lekarna Polje, Cesta 30. avgusta 2, Ljubljana
 • Lekarna pri polikliniki , Njegoševa cesta 6k, Ljubljana
 • Lekarna pri ZD Grosuplje, Pod gozdom cesta I 15, Grosuplje
 • Lekarna Rakovnik, Dolenjska 43, Ljubljana
 • Lekarna Savska, Savska cesta 3, Ljubljana
 • Lekarna Sončni Log, Sončni Log 7, Logatec
 • Lekarniška podružnica Stari trg, Cesta notranjskega odreda 36a, Stari trg
 • Lekarna Supernova (ind. cona Rudnik), Jurčkova c. 223, Ljubljana
 • Lekarna Šentvid, Prušnikova 45, Ljubljana
 • Lekarna Šiška, Celovška 83, Ljubljana
 • Lekarna Škofljica, Kočevska cesta 25a, 1291 Škofljica
 • Lekarna Tehnološki park, Tehnološki park 22a, Ljubljana
 • Lekarna Trnovo, Devinska ulica 1a, Ljubljana
 • Lekarna Trzin, Ljubljanska cesta 13 c, Trzin
 • Lekarniška podružnica Velike Lašče, Javorškova 7, Velike Lašče
 • Lekarna Vič, Šestova ulica 10, Ljubljana
 • Lekarna Vilharjeva, Vilharjev podhod 11, Ljubljana
 • Lekarna Vila Urbana, Poljanski nasip 10, Ljubljana
 • Lekarna Vnanje Gorice, Nova pot 5, Notranje Gorice
 • Lekarna Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika
 • Lekarna WTC, Dunajska 158, Ljubljana
 • Lekarniška podružnica Zagradec, Zagradec 31, Zagradec
 • Lekarna Zlatica Vrhnika, Ljubljanska c. 29, Vrhnika

Proizvodna enota:

Galenski laboratorij, Tbilisijska 87, Ljubljana

Na upravi delujejo naslednja področja:

Uprava, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana:

Člani sveta zavoda:
Sašo RINK (predsednik)
Vasja BUTINA
dr. Zvone ČADEŽ
Peter DEMŠAR
Tanja DODIG SODNIK
Mateja GOSAR
Igor HORVAT
Anton KASTELIC
Barbara KNIFIC
Janja KRMAVNER
Simona MEZEK
Tatjana STRUNA PREBILIČ
mag. Pavel VINDIŠAR

Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

Seznam vseh drugih organov s področja dela:/

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
dr. Marjan Sedej, direktor
Komenskega ulica 11, SI-Ljubljana
Tel.: 01/230-61-20
E-naslov: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Povezava na predpise s področja zdravstva: Ministrstvo za zdravje - zakonodaja in dokumenti

Kontaktni podatki: 
Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana
Telefon: 01 478 60 01
E-naslov: gp.mz@gov.si

Predpisi so dostopni na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije

Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti:

Drugi predpisi:

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi lokalnih skupnosti:

Odlok o uskladitvi ustanovitvenega akta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana  (Ur. l. RS št. 70/2018)

Predpisi EU:

Predpisi so dostopni na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije

Notranji akti zavoda:

Odlok o uskladitvi ustanovitvenega akta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana (Ur.l.RS št. 70/2018) 

Spodaj navedeni akti javnega zavoda Lekarna Ljubljana so na voljo na sedežu zavoda:

 • Statut Javnega zavoda Lekarna Ljubljana (13. 3. 2024)
 • Poslovnik o delu sveta zavoda (20.12.2019)
 • Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev zavoda v Svet zavoda Lekarna Ljubljana (28.2.2019)
 • Pravilnik o javnem naročanju PR-016-08 (1.1.2022) 

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letno poročilo je dostopno na spletni strani AJPES.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

V Lekarni Ljubljana vodimo upravne postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 - odl. US, 102/15 in 7/18) glede informacij javnega značaja, postopke glede pritožb pacientov na podlagi Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17).

Postopek pritožb pacientov na podlagi Zakona o pacientovih pravicah
Sklep o imenovanju pristojnih oseb za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic ter zastopniki pacientovih pravic v Ljubljani.

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc: Javni zavod Lekarna Ljubljana ne upravlja javnih evidenc.

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Lekarniški informacijski sistem

CRM portal imetnikov kartice

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

Zapri